Skip to content

Reeglid

Tehnikaolümpiaadi juhend 2022. õppeaastal


Üldsätted
Tehnikaolümpiaadi korraldab Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi TalTech).
Tehnikaolümpiaad toimub ühes voorus ning võisteldakse ühes vanuseastmes: 10.-12. klassi õpilased. Olümpiaadi sisuliseks läbiviimiseks moodustatakse TalTechi juures tehnikalümpiaadi žürii (edaspidi žürii).


Kontseptsioon
Tehnikaolümpiaad on gümnasistidele mõeldud tehnoloogiaalane võistlus, mis pakub rakenduslikke ja loomingulisi ülesandeid, mille eesmärk on proovile panna õpilaste tehnilist taiplikkust. Olümpiaad hõlmab valdkondi nagu ehituse ja arhitektuur, mehaanika ja tööstustehnika, elektrotehnika ja mehhatroonika, robootika ning materjali ja keskkonnatehnoloogia. Ülesannete edukas lahendamine eeldab teadmisi põhikooli ja gümnaasiumi matemaatika, füüsika ja keemia õppekavast ning samuti ruumilist taju, loogilist tuletamist ja tehnilist taipu. Ülesanded põhinevad koolis õpitud teadmistel, kuid neid tuleb rakendada nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt reaalelulistes ülesannetes. Olümpiaadi ülesannetes pööratakse tähelepanu eelkõige erinevate tehnika valdkondade tajule ning insenerile omasele probleemide lahendamise ja järelduste tegemiste oskuste arendamisele. Väiksem osakaal on erinevate valdkondadega seotud faktiteadmistel. Selle asemel võib mitmetes ülesannetes olla ette antud valemid ja seoseid, mida selles valdkonnas kasutatakse, kuid õpilased peavad analüüsima, kuidas neid ülesande lahendamisel rakendada.


Eesmärgid
Tehnikaolümpiaadi eesmärgid on:
tõsta õpilaste huvi tehnika ja inseneri erialade vastu;
kasvatada ühiskondlikku teadlikkust inseneeria valdkonnast;
tõhustada reaalainete alaste teadmiste ja oskuste omandamist ning nende rakendamist reaaleluliste probleemide lahendamisel;
parendada tehnoloogia valdkonna ainete õpetamist koolides ja motiveerida õpetajate ainealast enesetäiendust;
propageerida ideede vahetamist ja koostööd tehnoloogia valdkonnas ja vastavate erialade õpetamisel;
innustada ja toetada erinevates tehnika valdkondades andekaid õpilasi ning arendada nende võimeid.


Korraldus
Tehnikaolümpiaad toimub 19.02.2022 TalTechis algusega kl 10:00 ning lõpuga kl 17:00.
Olümpiaadile registreerumine TalTechi Tehnikaolümpiaadi kodulehel
https://taltech.ee/tehnikaolumpiaad