Skip to content

Juhend

2024 aastast alates toimub tehnikaolümpiaad kahes voorus.

Teoreetiline voor: 3. veebruar 2024, kell 11.00-16.00 (avatud kõigile)
Praktiline voor: 17. veebruar 2024, kell 10.00-16.00 (teor. vooru alusel kutsutud)

Teoreetilisse vooru registreerimine algab 9. jaanuaril 2024
Toimumiskoht: Tallinna Tehnikaülikool

NB! Sellel aastal moodustub tehnikaolümpiaadi lõplik pingerida teooria- ja praktikavooru punktide summa põhjal.

Tehnikaolümpiaadi korraldab Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi TalTech). Olümpiaad toimub ühes voorus ning võisteldakse ühes vanuseastmes: 10.–12. klassi õpilased. Olümpiaadi sisuliseks läbiviimiseks moodustatakse TalTechi juures tehnikalümpiaadi žürii (edaspidi žürii).

Tehnikaolümpiaad on gümnasistidele mõeldud tehnoloogiaalane võistlus, mis pakub rakenduslikke ja loomingulisi ülesandeid, mille eesmärk on proovile panna õpilaste tehnilist taiplikkust. Olümpiaad hõlmab valdkondi nagu ehituse ja arhitektuur, mehaanika ja tööstustehnika, elektrotehnika ja mehhatroonika, robootika ning materjali ja keskkonnatehnoloogia. Ülesannete edukas lahendamine eeldab teadmisi põhikooli ja gümnaasiumi matemaatika, füüsika ja keemia õppekavast ning samuti ruumilist taju, loogilist tuletamist ja tehnilist taipu. Ülesanded põhinevad koolis õpitud teadmistel, kuid neid tuleb rakendada nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt reaalelulistes ülesannetes. Olümpiaadi ülesannetes pööratakse tähelepanu eelkõige erinevate tehnika valdkondade tajule ning insenerile omasele probleemide lahendamise ja järelduste tegemiste oskuste arendamisele. Väiksem osakaal on erinevate valdkondadega seotud faktiteadmistel. Selle asemel võib mitmetes ülesannetes olla ette antud valemid ja seoseid, mida selles valdkonnas kasutatakse, kuid õpilased peavad analüüsima, kuidas neid ülesande lahendamisel rakendada.

Tehnikaolümpiaadi eesmärgid on:

 • tõsta õpilaste huvi tehnika ja inseneri erialade vastu;
 • kasvatada ühiskondlikku teadlikkust inseneeria valdkonnast;
 • tõhustada reaalainete alaste teadmiste ja oskuste omandamist ning nende rakendamist reaaleluliste probleemide lahendamisel;
 • parendada tehnoloogia valdkonna ainete õpetamist koolides ja motiveerida õpetajate ainealast enesetäiendust;
 • propageerida ideede vahetamist ja koostööd tehnoloogia valdkonnas ja vastavate erialade õpetamisel;
 • innustada ja toetada erinevates tehnika valdkondades andekaid õpilasi ning arendada nende võimeid.

Olümpiaadi teoreetiline voor ehk eelvoor on avatud kõikidele gümnasistidele. Praktilisse vooru ehk lõppvooru kutusutakse õpilased eelvooru tulemuste põhjal (u 30 õpilast). Toimumisajad on toodud käesoleva juhendi esimeses lõigus. Olümpiaadi töökeel on eesti keel, st kogu žürii poolt edastatav info on eestikeelne.

Olümpiaadil on lubatud on kasutada järgmisi isiklikke vahendeid: pastakas, harilik, kustukumm, joonlaud, mall, mitteprogrammeeritav scientific kalkulaator.

Teoreetilise osa lahendamine nõuab põhikooli ja gümnaasiumi reaalainete teadmisi ning lisaks tehnilist taiplikkust ja loogilise tuletamise oskust.
Praktiliste ülesannete lahendamine nõuab loovat ja analüütilist mõtlemist ning oskust rakendada põhikooli ja gümnaasiumi füüsika, matemaatika ja keemia kooliprogrammist omandatud teadmisi sidudes neid reaaleluliste ülesannetega. Praktiliste ülesannete lahendamisel tuleb õpilastel kasutada mõõte- või tööriistu ning uurida ja kirjeldada erinevate tehnoloogia süsteemide toimivust.
Kooliprogrammi mittekuuluvad mõisted, valemid jms seletatakse vajaliku põhjalikkusega lahti ülesande tekstis.

Esialgsed tulemused avalikustatakse anonüümselt (nimede asemel on koodid) tehnikaolümpiaadi kodulehel (techol.ee) hiljemalt voorule järgneva nädala kolmapäeval. Lõplikud tulemused vormistatakse avaliku protokollina, kus nimeliselt on ära toodud kuni 50% parimatest tulemustest.

Õpilastel on võimalus mõlema vooru esialgseid tulemusi vaidlustada. Appellatsioonid saata raimond.paaru@taltech.ee.

Küsimused, mida käesolev juhend ei reguleeri, on žürii pädevuses. Žürii ametlik kontaktaadress on raimond.paaru@taltech.ee

Olümpiaadi kahekümnel edukamal õpilasel, kes on saanud olümpiaadi tulemuseks vähemalt 60% maksimaalsest, on võimalus asuda gümnaasiumi lõpetamise järel õppima TalTechi mis tahes erialale (v.a arhitektuuriõpe) väljaspool tavapärast vastuvõtukonkurssi (vt Eritingimustel vastuvõtt).
Viite lõppvooru parimat õpilast ootavad rahalised auhinnad:

 • I koht: 500 eurot
 • II koht: 400 eurot
 • III koht: 300 eurot
 • IV koht 200 eurot
 • V koht 200 eurot

Olümpiaadiga seotud täiendavat infot on võimalik saada, pöördudes raimond.paaru@taltech.ee või paivo.simson@taltech.ee.